Matematické príslovia a porekadlá

Matematické príslovia a porekadlá

Matematické príslovia a porekadlá

Žiadne komentáre na Matematické príslovia a porekadlá

1. Chemická zlúčenina vodíka s kyslíkom, ktorá produkuje minimum Belu, pôsobí eróziou na vrstvy hornín uložené pozdĺž jej trajektórie. = Tichá voda brehy myje.

2. Vzdialenosť bodu A, čo je miesto, kde ukončí v čase t, pudená tiažovou silou, svoju dráhu malvica od bodu B, čo je miesto polohy malvice v čase t0, sa blíži k nule. = Jablko nepadá ďaleko od stromu.

3. Abundancia šeliem z čeľade Canidae privodí exitus hlodavca z čeľade Leporidae. = Mnoho psov – zajacova smrť.

4. Viac než jeden no menej než trikrát urči veľkosť fyzikálnej či chemickej veličiny a menej než dvakrát no viac než nula krát použi spôsob obrábania, ktorým sa časti materiálu od seba oddeľujú. = Dvakrát meraj raz strihaj.

5. Subjekt A, ktorý vyvíja úsilie o vytvorenie zvislého či sklonného diela ústiaceho na povrch a determinujúceho subjekt B sám opíše trajektóriu v zmienenom diele ústiacu. = Kto inému jamu kope, sám do nej spadne.

6. Kto odoláva pokušeniu nepodľahnúť túhe nechať driemať vlastnú tvorivú energiu, býva obklopený chlorofylom. = Komu sa nelení, tomu sa zelení.

7. Strata priestorového vnímania nie je na závadu suverenite nad osobami touto závadou ešte viac postihnutými. = Jednooký medzi slepými je kráľ.

8. Číslo, ktorým môžeš vyjadriť vlastnú lingvistickú potenciu, sa rovná číslu, ktorým znásobuješ svoje ego. = Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

9. Na mieste, nachádzajúcom sa v bezprostrednej blízkosti zariadenia slúžiaceho na inštaláciu svetelného zdroja, dopadá minimálny počet lúčov zo zdroja sa šíriacich. = Pod lampou býva najväčšia tma.

10. Vodomilné stavovce nepatrných rozmerov niesu ničím iným než vodomilnými stavovcami. = Aj malé ryby sú ryby.

11. Ak sa pohybuje hladina ortuti v mernej kapiláre smerom ku stredu zeme v mesiaci nášho oslobodenia sovietskou armádou, dá sa predpokladať, že náš reštauračný podnik sa premiestni do stodoly. = Studený máj v stodole raj (reštaurácia a jedáleň).

12. Pri nadmernom zvyšovaní pohybu dolných končatín v značnom časovom rozpätí za účelom dosiahnutia naplnenia zlúčeninou vodíka a kyslíka rotačného krivkoidu s držadlom, dôjde jedného dňa k uvoľneniu molekúl spájajúcich tento rotačný krivkoid s držadlom, čím sa menovaný predmet rozdelí na dva segmenty. = Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, kým sa ucho neodtrhne.

13. Pri poklese produktivity práce na nulu sa prejaví totálny nedostatok kruhového pečiva spôsobujúceho obezitu obyvateľstva. = Bez práce nie sú koláče.

14. Náraz akustických vĺn šíriacich sa zo zdroja v ľudskom hrdle sa odrazí od bariéry kompaktnej hmoty a sila i kvantita spätnej vlny je adekvátna pôvodnému impulzu. = Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

15. Kategorický imperatív nedovoľuje ľubovoľnému subjektu likvidovať zdroj infražiarenia, ktorý svojím behaviuristickým systémom neatakuje tento subjekt, lebo jeho radiácia sa chová inertne k telesnej integrite dotyčného subjektu. = Čo ťa nepáli, to nehas.

16. Inhabitanti Kolumbaria preparovaní pomocou infračervených lúčov do stavu akceptabilného pre ľudský metabolizmus nevládnu automatickou mobilitou pre perorálne požitie. = Pečené holuby nelietajú do huby.

17. Gravitačne udržované zoskupenia teluristických plynov sa javia spirituálnou stránkou najvyššieho bodu pričítateľnosti v súbore primitívne mytologických predstáv. = Vzduch – boží duch.

18. Pri druhej mocnine troch profesií sa javí prvé dvojčíslie dekadickej sústavy pauperizáciou. = Devätoro remesiel, desiata bieda.

19. Pracovnú morálku roľníka, ktorý dňa 12.marca neobracia sústavne, plánovito a cieľavedome ornicu a nedodržuje pranosticky stanovenú agrotechnickú lehotu, pokladáme za tak hrubo nevyhovujúcu a poškodzujúcu záujem spoločnosti, že tohto roľníka prirovnávame k mäsožravým cicavcom. = Na sv. Gregora, šelma sedliak, ktorý neorá.

20. Priestorová diskontinuita hmotného telesa neovplyvní časovú kontinuitu procesu nanášania laku na jeho povrch. = Diera – nediera, furt sa natiera.

21. Spektrálna odrážavosť všetkých domestikovaných cicavcov čeľade Felis limituje s klesajúcim osvetlením k nule. = Potme je každá mačka čierna.

22. Entrópia priechodu nepárnokopytníka s chrbtovými zásobníkmi tuku vodiacim otvorom kovového hrotu je obecne vyššia než entrópia priechodu jedinca druhu Homo sapiens vyznačujúceho sa štatisticky významne vyššou životnou úrovňou v porovnaní s priemerom množiny jedincov zdieľajúcich s ním rovnaký časopriestor z tohoto časopriestoru do iného charakterizovaného suverenitou hypotetickej bytosti čiastočne definovanej tzv. náboženstvom. = Skôr prejde ťava uchom ihly, ako boháč vojde do kráľovstva nebeského.

23. Dňa 2. februára vydáva drobný operenec svoje typické akustické signály bez ohľadu na s tým spojené riziko fatálneho poklesu telesnej teploty. = Na Hromnice si musí škovránok vrznúť, aj keby mal zmrznúť.

24. Blokovanie zvislého informačného kanálu nemožno kompenzovať finančnou transakciou typu emptio venditio vo výdajni liekov. = Komu nie je zhora dané, v apatike (leqvárni) nekúpi.

25. Počínajúc prekročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svojho životného prostredia generujú ako vodomilné stavovce tak aj jedinci druhu homo sapiens prchavé látky, ktoré sú čuchovým ústrojenstvom špecificky detekované a centrálnou nervovou sústavou hrubo nepriaznivo hodnotené. = Ryba aj hosť na tretí deň smrdia.

26. Prognózu optimálneho okamihu pre svoje akcie vykonaj podľa modelového vzťahu domestikovaného vodného operenca k plodnosti kultúrnych tráv. = Dočkaj času ako hus klasu.

27. Striktné dodržiavanie zásad občianskeho súžitia vedie k maximálnej dĺžke pešieho transferu jednotlivca, ktorý sa tak správa. = S poctivosťou najďalej zájdeš.

28. Občan zámerne a súčastne neoprávnene poskytujúci klamné informácie, čo je axióma, prevádza do svojho vlastníctva majetok spoluobčanov prípadne spoločnosti. = Kto klame, ten aj kradne.

29. Prenos informácií od jedinca s kalorickým deficitom k jedincovi s kalorickou potrebou už saturovanou je blokovaný. = Sýty hladnému neverí.

30. Pri zistení zámerného transportu časti horniny od občana A k občanovi B je posledne menovaný povinný uskutočniť spätný presun po rovnakej dráhe avšak v opačnom smere k skôr menovanému s použitím žitného pečiva. = Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom.

31. Podmienkou koexistencie jedinca druhu Homo sapiens a spoločenstva druhu Canis lupus je zjednotenie akustickej signálnej sústavy. = Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť.

32. V závode na spracovanie obilia riadenom mytologickými bytosťami je relatívne nízka produktivita práce vyvážená úplnou (dokonalou) spoľahlivosťou. = Božie mlyny melú pomaly ale isto.

33. Kinetická energia eroticky motivovaného bilaterálneho spravidla heterosexuálneho vzťahu môže byť použitá na transfer vysokých geologických útvarov. = Láska hory prenáša.

34. Sústavnú výchovu mladého občana k obrane vlasti nemožno porovnávať s občiankou zakladajúcou svoj zárobkový vzťah na svojej laktačnej schopnosti. = Vojna nie je kojná.

35. Schopnosť operatívne riešiť životné situácie vo vlastný prospech na základe vyššieho stupňa inteligencie sa nerovná dráham ľubovoľného tvaru vedeným ľubovoľným bodom priestoru s vypustením samohlásky na deviatom mieste základnej abecedy. = Chytrosť nie sú žiadne čary.

36. Odolnosť rastliny opatrenej pŕhliacimi chĺpkami voči poklesu teploty pod 273,14 Kelvinu a následnej oxidácii je dokonalá. = Mráz žihľavu nespáli.

37. Čiastočná imobilita muskulatúry vyplývajúca z pasivity príslušného cerebroorálneho centra vedie k súhrnu nepriaznivých okolností pre jedinca priamo fatálnych a zbavených akýchkoľvek chĺpkov. = Lenivá huba – holé nešťastie.

38. Verbálna komunikácia vedená s temne pritlmeným zafarbením a znížením decibelu na minimum počuteľnosti je v priamej korelácii s jednoduchým vyorávaním zemiakov. = Čo je šeptom, to je s čertom.

39. Informačná kapacita jedinca po zástave srdečnej činnosti je rovná plynným splodinám jeho metabolizmu. = Mŕtvy prd vie (Mrtvý prd ví).

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblr

Komentáre

Musíte byť prihlásenýpre komentovanie.

Späť hore